پرش به


تصویر

پروژه طراحی ایجاد صنایع


 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
7 پاسخ برای این موضوع

#1 کاربرر

کاربرر

  همیار مدیر سابق

 • کاربران قدیمی
 • ستارهستارهستارهستارهستارهستارهستاره
 • 2887 ارسال
 • اهل کدوم شهری؟teh
 • دانشگاه محل تحصیل:
  teh
 • رشته تحصیلی - گرایش تحصیلی:
  رشته صنایع - گرایش تولید صنعتی
 • آخرین مدرک تحصیلی:
  کارشناسی

ارسالی پنجشنبه ۱۱ آبان ۹۱ - ۱۷:۵۱:۵۴

دانلود پروژه طراحی ایجاد صنایع
عنوان پروژه: طراحی ایجاد واحد صنعتی تولید نایلون و نایلکس
دانشگاه علم و صنعت واحد بهشهر
فهرست مطالب:

مقدمه
فصل اول: مطالعه اولیه
-1-1 مقدمه
-2-1 معرفی محصول
-3-1 وضعیت بازار
-4-1 وضعیت فنی
-5-1 جمع بندي و نتیجه گیري
فصل دوم: مطالعه بازار
-1-2 مقدمه
-2-2 بخش بندي بازار
-3-2 تجزیه و تحلیل تقاضا
-1-3-2 تقاضاي بخش کشاورزي
-2-3-2 تقاضاي بخش صنعتی
-3-3-2 تقاضاي عمومی
-4-3-2 صادرات
-4-2 تجزیه و تحلیل عرضه
-5-2 مقایسه عرضه و تقاضا
-6-2 ظرفیت اسمی
-7-2 جمعبندي و نتیجهگیري
فصل سوم: بررسی فنی و اجرایی
-1-3 مقدمه
-2-3 انتخاب تکنولوژي
-3-3 تعیین قطعات و مواد اولیه
-4-3 تعیین فرایند تولید
-5-3 برآورد ماشین آلات و تجهیزات

-6-3 برآورد نیروي انسانی
-7-3 برآورد فضاها
-8-3 طرح استقرار
-9-3 تعیین و انتخاب محل کارخانه
-10-3 تعیین برنامه ي تولید
-11-3 جمع بندي و نتیجه گیري
فصل چهارم: بر آورد سرمایه مورد نیاز
-1-4 مقدمه
-2-4 برآورد سرمایه ثابت
-1-2-4 هزینه قبل از بهره برداري و تاسیس
-2-2-4 هزینه زمین و منابع طبیعی
-3-2-4 هزینه ي ساختمان و تاسیسات
-4-2-4 هزینه ي محوطه سازي
-5-2-4 هزینه ي ماشینآلات و تجهیزات تولیدي
-6-2-4 هزینه ي ماشینآلات و تجهیزات کمک تولیدي
-7-2-4 هزینه تجهیزات و وسایل غیر تولیدي
-8-2-4 هزینه هاي دوره راه اندازي
-9-2-4 هزینه هاي پیشبینی نشده
-3-4 سرمایه در گردش
-1-3-4 هزینه مواد مستقیم
-2-3-4 هزینه کار مستقیم
-3-3-4 هزینه ي سربار
-1 هزینه ي مواد غیرمستقیم
-2-3-3-4 هزینهي کار غیر مستقیم
-3 سایر هزین ه ها
-4-3-4 هزینه هاي پیش بینی نشده
-4-4 انتخاب منابع مالی
-5-4 جمع بندي ونتیجه گیري.

عنوان صفحه
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادي
-1-5 مقدمه
-2-5 تهیه صورتهاي مالی
-1-2-5 پیش بینی صورت سود و زیان
-2-2-5 پیش بینی صورت جریان نقدي
-3-2-5 پیش بینی ترازنامه
-3-5 محاسبه ي نسبت هاي مالی
-4-5 محاسبهي شاخصهاي اقتصادي
-1-4-5 ارزش فعلی خالص
-2-4-5 نرخ بازده داخلی
-3-4-5 دوره برگشت سرمایه
-4-4-5 نقطه سر به سري
-5-5 جمع بندي و نتیجه گیري
فصل ششم: تجزیه و تحلیل حساسیت و ریسک پروژه
-1-6 مقدمه
-2-6 شناسایی و بررسی عوامل ریسک
-3-6 محاسبه ي شاخص هاي اقتصادي
-4-6 تحلیل حساسیت و ریسک
-5-6 جمع بندي و نتیجه گیري
فصل هفتم: برنامه زمان بندي و ملاحظات اجراي طرح
-1-7 مقدمه
-2-7 شناسایی فعالیت ها
-3-7 زمانبندي اجراي طرح
-4-7 زمانبندي مصرف سرمایه
-5-7 جمع بندي و نتیجه گیري

فایل های پیوستی


 • milad.a, sznd, shabi_nik و 1 فرد دیگر این پست را پسندیده اند

#2 کاربرر

کاربرر

  همیار مدیر سابق

 • کاربران قدیمی
 • ستارهستارهستارهستارهستارهستارهستاره
 • 2887 ارسال
 • اهل کدوم شهری؟teh
 • دانشگاه محل تحصیل:
  teh
 • رشته تحصیلی - گرایش تحصیلی:
  رشته صنایع - گرایش تولید صنعتی
 • آخرین مدرک تحصیلی:
  کارشناسی

ارسالی شنبه ۱۳ آبان ۹۱ - ۱۸:۱۵:۵۳

نحوه انجام پروژه طراحی ایجاد صنایع
مراحل طراحی
گام های انجام پروژه
بررسی بازار
مطالعه فنی
بررسی مالی
تجزیه و تحلیل پروژه
....
بصورت پاورپوینت

فایل های پیوستی


 • ostad, turok, behyooz و 1 فرد دیگر این پست را پسندیده اند

#3 sanaye1

sanaye1

  تازه به جمعمون اومده

 • کاربران قدیمی
 • ستارهستارهستارهستارهستارهستاره
 • 555 ارسال
 • اهل کدوم شهری؟iran
 • دانشگاه محل تحصیل:
  teh
 • رشته تحصیلی - گرایش تحصیلی:
  صنایع
 • آخرین مدرک تحصیلی:
  کارشناسی
 • سال ورود به دانشگاه:
  87

ارسالی دوشنبه ۲۳ ارديبهشت ۹۲ - ۲۰:۲۵:۵۲

دانلود پروژه طراحی ایجاد صنایع
دانشگاه فردوسی مشهد

طراحی کارخانه تولید بوسترپمپ
فهرست مطالب:
چکیده و واژگان کلیدي
مقدمه
خلاصه مدیریتی
پیشینه و مشخصات شرکت
معرفی محصول و تشریح ایده
مقدمه
معرفی محصول
بوسترپمپ چیست؟
موارد استفاده از بوسترپمپ
مزایاي سیستم بوسترپمپ
انواع بوسترپمپ
ساختمان بوسترپمپ
اجزاي اصلی بوسترپمپ
مشخصات بوسترپمپ
چگونگی استفاده از بوسترپمپ
کالاهاي مشابه، جایگزین و مکمل
استانداردهاي بینالمللی
تحلیل چرخه عمر محصول و تاریخچه ي آن
چگونگی شکل گیري ایده
تاریخچه ي تولید انبوه محصول در جهان
چگونگی ورود این محصول به ایران و تاریخچه ي آن در کشور
برندهاي تجاري معروف در ایران
برندهاي تجاري معروف در جهان
چرخه عمر محصول
بررسی اجمالی وضعیت بازار
II
تحلیل نیروهاي حاکم بر بازار
فشارهاي وارد بر شرکتهاي موجود در بازار
عوامل مؤثر بر تقاضا
فرآیند تولید و تکنولوژي مورد نیاز
قطعات مورد نیاز جهت تولید بوسترپمپ
تجهیزات مورد نیاز براي تولید بوسترپمپ
فرآیند تولید
محل کارخانه
زمان بندي اجراي طرح
منابع جمع آوري داده ها
جمع بندي
تحلیل بازار
مقدمه
تحلیل صنعت
فشار رقبا
کالاهاي جایگزین
خطر ورود رقباي جدید
معرفی بازار محصول و بخش هاي مختلف آن
صادرات و واردات
تحلیل عرضه
عوامل اثرگذار بر تقاضا
پیشبینی تقاضا
روشهاي پیش بینی تقاضا
برآورد تقاضاي آینده
قیمت گذاري محصول
ارزیابی رقبا و مقایسه آنها
قیمت محصول
تعیین شکاف بازار
III
تعیین بازارهاي هدف
طراحی ساختار سیستم توزیع
جمع بندي
تحلیل هاي فنی
مقدمه
نقشه ابعادي بوسترپمپ
مجوزهاي قانونی
برنامه تولید
معرفی قطعات محصول
لیست قطعات
درخت محصول
نقشه انفجاري
تصمیمگیري براي ساخت یا خرید
انتخاب فناوري (تکنولوژي)
مکان گزینی کارخانه
طراحی فرآیند تولید و مونتاژ
نمودار مونتاژ
(OPC) نمودار فرآیند عملیات
برگ مسیر تولید
تعیین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز
نوع و تعداد ماشین آلات
هزینه ماشینآلات
تجهیزات بخش تولید و مونتاژ و هزینه آنها
نحوه استقرار بخش هاي تولیدي
برآورد مقدار و هزینه سالیانه اقلام اولیه
سازماندهی و تجهیز نیروي انسانی
نمودار سازمانی شرکت
برآورد نیروي انسانی بخش تولید
IV
برآورد نیروي انسانی بخش مونتاژ
هزینه نیروي انسانی
تعیین طرح استقرار و برآورد زمین و ساختمان
الگوي کلی جریان مواد
نمودار روابط بین بخشها
برآورد فضاي بخش هاي تولیدي
برآورد فضاي بخش مونتاژ
برآورد فضاي انبار
برآورد فضاي سایر بخش ها
جمع بندي نهایی تعیین مساحت مورد نیاز
استقرار بخش هاي تولیدي
ا ستقرار کلیه بخش ها و طرح کلی
مزایاي طرح نهایی
برآورد تجهیزات انبار/ تجهیزات آزمایشگاهی و
بخش بازرسی مواد اولیه
بخش کنترل کیفیت و آزمایشگاه
برآورد وسایل اداري
طراحی سیستم توزیع
وسایل نقلیه سیستمهاي انتقال مواد و تجهیزات آن ها
برنامهریزي حمل ونقل
تعداد و هزینه تجهیزات حمل ونقل
تعیین اقدامات پیش از بهرهبرداري
جمع بندي
تحلیل هاي مالی و اقتصادي
مقدمه
درآمدها
هزینه ها
هزینه هاي سرمایه اي
V
هزینه عملیات جاري
برآورد سرمایه ثابت مورد نیاز
ساختمان سازي
محوطه سازي
سرمایه هاي ثابت
برآورد سرمایه در گردش
برآورد کل سرمایه گذاري مورد نیاز
نحوه تامین مالی
ارزیابی مالی
صورت حساب سود و زیان
ترازنامه
گردش جریانات نقدي
هزینه هاي ثابت و متغیر
تحلیل نقطه سر به سر
قیمت تمامشده محصول
تحلیل اقتصادي
ارزش کنونی طرح
نرخ بازگشت سرمایه
دوره بازگشت سرمایه
تحلیل ریسک
تحلیل حساسیت نرخ تورم
تحلیل حساسیت مواد اولیه
تحلیل حساسیت نرخ بهره
جمع بندي
تحلیل هاي انسانی، اجتماعی، فرهنگی و ارزي
بازنگري
بازبینی برنامه
تحلیل هاي انسانی
VI
صرفه جویی ارزي
جمع بندي نهایی
پیوست ها

فایل های پیوستی

 • فایل پیوستی  sample 2.pdf   7.28MB   694 تعداد دریافت ها

 • poores72 و hassan balakhani این پست را پسندیده است

#4 sanaye1

sanaye1

  تازه به جمعمون اومده

 • کاربران قدیمی
 • ستارهستارهستارهستارهستارهستاره
 • 555 ارسال
 • اهل کدوم شهری؟iran
 • دانشگاه محل تحصیل:
  teh
 • رشته تحصیلی - گرایش تحصیلی:
  صنایع
 • آخرین مدرک تحصیلی:
  کارشناسی
 • سال ورود به دانشگاه:
  87

ارسالی دوشنبه ۲۳ ارديبهشت ۹۲ - ۲۰:۳۰:۴۲

پروژه طراحی ایجاد صنایع
توليد سرويس تختخواب چوبي
دانشگاه فردوسی مشهد

فایل های پیوستی

 • فایل پیوستی  sample 1.rar   2.48MB   525 تعداد دریافت ها


#5 sanaye1

sanaye1

  تازه به جمعمون اومده

 • کاربران قدیمی
 • ستارهستارهستارهستارهستارهستاره
 • 555 ارسال
 • اهل کدوم شهری؟iran
 • دانشگاه محل تحصیل:
  teh
 • رشته تحصیلی - گرایش تحصیلی:
  صنایع
 • آخرین مدرک تحصیلی:
  کارشناسی
 • سال ورود به دانشگاه:
  87

ارسالی دوشنبه ۲۳ ارديبهشت ۹۲ - ۲۰:۴۱:۲۴

پروژه طراحی ایجاد صنایع
عنوان پروژه:تولید شیشه دوجداره با استفاده از فناوری بازیافت شیشه
دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات 287

فایل های پیوستی


 • ENG.AGHAKHANI, sznd و شایان امیدی این پست را پسندیده است

#6 majidsad

majidsad

  عضو ساده

 • کاربران
 • ستارهستاره
 • 16 ارسال
 • دانشگاه محل تحصیل:
  ناکجا آباد
 • رشته تحصیلی - گرایش تحصیلی:
  مهندسی صنایع-صنایع
 • آخرین مدرک تحصیلی:
  کارشناسی
 • سال ورود به دانشگاه:
  90

ارسالی چهارشنبه ۳۰ بهمن ۹۲ - ۱۰:۱۹:۴۱

دانلود پروژه طراحی ایجاد صنایع
عنوان پروژه: طراحی ایجاد واحد صنعتی تولید نایلون و نایلکس
دانشگاه علم و صنعت واحد بهشهر
فهرست مطالب:

مقدمه
فصل اول: مطالعه اولیه
-1-1 مقدمه
-2-1 معرفی محصول
-3-1 وضعیت بازار
-4-1 وضعیت فنی
-5-1 جمع بندي و نتیجه گیري
فصل دوم: مطالعه بازار
-1-2 مقدمه
-2-2 بخش بندي بازار
-3-2 تجزیه و تحلیل تقاضا
-1-3-2 تقاضاي بخش کشاورزي
-2-3-2 تقاضاي بخش صنعتی
-3-3-2 تقاضاي عمومی
-4-3-2 صادرات
-4-2 تجزیه و تحلیل عرضه
-5-2 مقایسه عرضه و تقاضا
-6-2 ظرفیت اسمی
-7-2 جمعبندي و نتیجهگیري
فصل سوم: بررسی فنی و اجرایی
-1-3 مقدمه
-2-3 انتخاب تکنولوژي
-3-3 تعیین قطعات و مواد اولیه
-4-3 تعیین فرایند تولید
-5-3 برآورد ماشین آلات و تجهیزات

-6-3 برآورد نیروي انسانی
-7-3 برآورد فضاها
-8-3 طرح استقرار
-9-3 تعیین و انتخاب محل کارخانه
-10-3 تعیین برنامه ي تولید
-11-3 جمع بندي و نتیجه گیري
فصل چهارم: بر آورد سرمایه مورد نیاز
-1-4 مقدمه
-2-4 برآورد سرمایه ثابت
-1-2-4 هزینه قبل از بهره برداري و تاسیس
-2-2-4 هزینه زمین و منابع طبیعی
-3-2-4 هزینه ي ساختمان و تاسیسات
-4-2-4 هزینه ي محوطه سازي
-5-2-4 هزینه ي ماشینآلات و تجهیزات تولیدي
-6-2-4 هزینه ي ماشینآلات و تجهیزات کمک تولیدي
-7-2-4 هزینه تجهیزات و وسایل غیر تولیدي
-8-2-4 هزینه هاي دوره راه اندازي
-9-2-4 هزینه هاي پیشبینی نشده
-3-4 سرمایه در گردش
-1-3-4 هزینه مواد مستقیم
-2-3-4 هزینه کار مستقیم
-3-3-4 هزینه ي سربار
-1 هزینه ي مواد غیرمستقیم
-2-3-3-4 هزینهي کار غیر مستقیم
-3 سایر هزین ه ها
-4-3-4 هزینه هاي پیش بینی نشده
-4-4 انتخاب منابع مالی
-5-4 جمع بندي ونتیجه گیري.

عنوان صفحه
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادي
-1-5 مقدمه
-2-5 تهیه صورتهاي مالی
-1-2-5 پیش بینی صورت سود و زیان
-2-2-5 پیش بینی صورت جریان نقدي
-3-2-5 پیش بینی ترازنامه
-3-5 محاسبه ي نسبت هاي مالی
-4-5 محاسبهي شاخصهاي اقتصادي
-1-4-5 ارزش فعلی خالص
-2-4-5 نرخ بازده داخلی
-3-4-5 دوره برگشت سرمایه
-4-4-5 نقطه سر به سري
-5-5 جمع بندي و نتیجه گیري
فصل ششم: تجزیه و تحلیل حساسیت و ریسک پروژه
-1-6 مقدمه
-2-6 شناسایی و بررسی عوامل ریسک
-3-6 محاسبه ي شاخص هاي اقتصادي
-4-6 تحلیل حساسیت و ریسک
-5-6 جمع بندي و نتیجه گیري
فصل هفتم: برنامه زمان بندي و ملاحظات اجراي طرح
-1-7 مقدمه
-2-7 شناسایی فعالیت ها
-3-7 زمانبندي اجراي طرح
-4-7 زمانبندي مصرف سرمایه
-5-7 جمع بندي و نتیجه گیري

سلام،فایل دانلودش پس کجاست؟


 • masuodkhn و shabi_nik این پست را پسندیده است

#7 poores72

poores72

  عضو ساده

 • کاربران
 • ستارهستاره
 • 31 ارسال
 • اهل کدوم شهری؟مشهد
 • دانشگاه محل تحصیل:
  یزد
 • رشته تحصیلی - گرایش تحصیلی:
  ارشد صنایع - بهینه سازی سیستم ها
 • آخرین مدرک تحصیلی:
  لیسانس
 • سال ورود به دانشگاه:
  1390-1394

ارسالی سه شنبه ۲۲ مهر ۹۳ - ۰۱:۱۵:۲۴

دانلود پروژه طراحی ایجاد صنایع
دانشگاه فردوسی مشهد

طراحی کارخانه تولید بوسترپمپ
فهرست مطالب:
چکیده و واژگان کلیدي
مقدمه
خلاصه مدیریتی
پیشینه و مشخصات شرکت
معرفی محصول و تشریح ایده
مقدمه
معرفی محصول
بوسترپمپ چیست؟
موارد استفاده از بوسترپمپ
مزایاي سیستم بوسترپمپ
انواع بوسترپمپ
ساختمان بوسترپمپ
اجزاي اصلی بوسترپمپ
مشخصات بوسترپمپ
چگونگی استفاده از بوسترپمپ
کالاهاي مشابه، جایگزین و مکمل
استانداردهاي بینالمللی
تحلیل چرخه عمر محصول و تاریخچه ي آن
چگونگی شکل گیري ایده
تاریخچه ي تولید انبوه محصول در جهان
چگونگی ورود این محصول به ایران و تاریخچه ي آن در کشور
برندهاي تجاري معروف در ایران
برندهاي تجاري معروف در جهان
چرخه عمر محصول
بررسی اجمالی وضعیت بازار
II
تحلیل نیروهاي حاکم بر بازار
فشارهاي وارد بر شرکتهاي موجود در بازار
عوامل مؤثر بر تقاضا
فرآیند تولید و تکنولوژي مورد نیاز
قطعات مورد نیاز جهت تولید بوسترپمپ
تجهیزات مورد نیاز براي تولید بوسترپمپ
فرآیند تولید
محل کارخانه
زمان بندي اجراي طرح
منابع جمع آوري داده ها
جمع بندي
تحلیل بازار
مقدمه
تحلیل صنعت
فشار رقبا
کالاهاي جایگزین
خطر ورود رقباي جدید
معرفی بازار محصول و بخش هاي مختلف آن
صادرات و واردات
تحلیل عرضه
عوامل اثرگذار بر تقاضا
پیشبینی تقاضا
روشهاي پیش بینی تقاضا
برآورد تقاضاي آینده
قیمت گذاري محصول
ارزیابی رقبا و مقایسه آنها
قیمت محصول
تعیین شکاف بازار
III
تعیین بازارهاي هدف
طراحی ساختار سیستم توزیع
جمع بندي
تحلیل هاي فنی
مقدمه
نقشه ابعادي بوسترپمپ
مجوزهاي قانونی
برنامه تولید
معرفی قطعات محصول
لیست قطعات
درخت محصول
نقشه انفجاري
تصمیمگیري براي ساخت یا خرید
انتخاب فناوري (تکنولوژي)
مکان گزینی کارخانه
طراحی فرآیند تولید و مونتاژ
نمودار مونتاژ
(OPC) نمودار فرآیند عملیات
برگ مسیر تولید
تعیین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز
نوع و تعداد ماشین آلات
هزینه ماشینآلات
تجهیزات بخش تولید و مونتاژ و هزینه آنها
نحوه استقرار بخش هاي تولیدي
برآورد مقدار و هزینه سالیانه اقلام اولیه
سازماندهی و تجهیز نیروي انسانی
نمودار سازمانی شرکت
برآورد نیروي انسانی بخش تولید
IV
برآورد نیروي انسانی بخش مونتاژ
هزینه نیروي انسانی
تعیین طرح استقرار و برآورد زمین و ساختمان
الگوي کلی جریان مواد
نمودار روابط بین بخشها
برآورد فضاي بخش هاي تولیدي
برآورد فضاي بخش مونتاژ
برآورد فضاي انبار
برآورد فضاي سایر بخش ها
جمع بندي نهایی تعیین مساحت مورد نیاز
استقرار بخش هاي تولیدي
ا ستقرار کلیه بخش ها و طرح کلی
مزایاي طرح نهایی
برآورد تجهیزات انبار/ تجهیزات آزمایشگاهی و
بخش بازرسی مواد اولیه
بخش کنترل کیفیت و آزمایشگاه
برآورد وسایل اداري
طراحی سیستم توزیع
وسایل نقلیه سیستمهاي انتقال مواد و تجهیزات آن ها
برنامهریزي حمل ونقل
تعداد و هزینه تجهیزات حمل ونقل
تعیین اقدامات پیش از بهرهبرداري
جمع بندي
تحلیل هاي مالی و اقتصادي
مقدمه
درآمدها
هزینه ها
هزینه هاي سرمایه اي
V
هزینه عملیات جاري
برآورد سرمایه ثابت مورد نیاز
ساختمان سازي
محوطه سازي
سرمایه هاي ثابت
برآورد سرمایه در گردش
برآورد کل سرمایه گذاري مورد نیاز
نحوه تامین مالی
ارزیابی مالی
صورت حساب سود و زیان
ترازنامه
گردش جریانات نقدي
هزینه هاي ثابت و متغیر
تحلیل نقطه سر به سر
قیمت تمامشده محصول
تحلیل اقتصادي
ارزش کنونی طرح
نرخ بازگشت سرمایه
دوره بازگشت سرمایه
تحلیل ریسک
تحلیل حساسیت نرخ تورم
تحلیل حساسیت مواد اولیه
تحلیل حساسیت نرخ بهره
جمع بندي
تحلیل هاي انسانی، اجتماعی، فرهنگی و ارزي
بازنگري
بازبینی برنامه
تحلیل هاي انسانی
VI
صرفه جویی ارزي
جمع بندي نهایی
پیوست ها

سلام. آقا فایل وردش رو میشه برام بفرستی؟
poores72@gmail.com
ممنون میشم ازت


 • Mostafa12 این پست را پسندیده است

#8 m.kallaj

m.kallaj

  عضو ساده

 • کاربران
 • ستارهستاره
 • 51 ارسال
 • اهل کدوم شهری؟رشت
 • دانشگاه محل تحصیل:
  مهراستان
 • رشته تحصیلی - گرایش تحصیلی:
  صنايع
 • آخرین مدرک تحصیلی:
  ليسانس
 • سال ورود به دانشگاه:
  91

ارسالی پنجشنبه ۲۴ دي ۹۴ - ۱۲:۰۳:۰۹

درود
پروژه در مورد لامپهای LED. میخواستم!
لطفا کمک کنید
باتشکرموضوعات مشابه Collapse0 کاربر در حال خواندن این تاپیک است