پرش به


تصویر

نرم افزارDS

نرم افزارDS ِDS

این موضوع آرشیو شده است. این بدان معنی می باشد که شما نمی توانید پاسخی ارسال نمایید.
بدون پاسخ

#1 IE World

IE World

    مدیریت امور سایت

  • مدیران
  • ستارهستارهستارهستارهستارهستارهستاره
  • 1720 ارسال

ارسالی يكشنبه ۲۴ ارديبهشت ۹۶ - ۱۲:۰۸:۱۸


اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻳﮑﯽ از ﺳﺎدﻩ ﺗﺮین و ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﯼ ﻧﺮم اﻓﺰارهاﯼ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽﺻﻨﺎﻳﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁن از ﻧﺮم اﻓﺰارهاﯼ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁﻣﺎرﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻨترل ﭘﺮوژﻩ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ ﺧﻄﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. هیچگوﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﯽ ﻧﺪارد و ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺼﻮرت ﻣﺪﻟﻬﺎﯼ از ﭘﻴﺶ ﻃﺮاﺣﯽ شده ای در زمینه های تحقیق در عملیات، آمار، برنامه ریزی تولید، کنترل موجودی، ارزیابی کار و زمان است

فایل پیوستی  DS software.pdf   3.25MB   6 تعداد دریافت ها

موضوعات مشابه Collapse

  تاپیک انجمن شروع شده توسط وضعیت آخرین ارسال